G-OFFICE

G-OFFICE

G-OFFICE

Tin tức

Cách phân biệt Chi nhánh văn phòng và Công ty con

Các doanh nghiệp thường có xu hướng mở rộng phạm vi kinh doanh sau một thời gian hoạt động. Thành lập chi nhánh văn phòng hoặc công ty con là một trong các hình thức mở rộng phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện này còn nhiều chủ doanh nghiệp vẫn còn gặp vướng mắc về câu hỏi “Nên thành lập chi nhánh hay công ty con?” vì chưa phân biệt được 02 loại hình này.

Cách phân biệt chi nhánh và công ty con tại G-Office

Tiêu chí so sánh

Chi nhánh công ty

Công ty con

Văn bản xác nhận tư cách chủ thể

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tư cách pháp nhân

Không có tư cách pháp nhân do chi nhánh không có tài sản độc lập.

Có tư cách pháp nhân.

Vốn điều lệ

Chi nhánh không có vốn điều lệ.

Quy định tại Điều lệ công ty và ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trách nhiệm của chủ sở hữu khi giải thể, phá sản

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn bộ.

Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty.

Nghĩa vụ nộp thuế TNDN

Có thể chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty để nộp thuế TNDN.

Không được chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty mẹ, phải nộp thuế TNDN tại trụ sở công ty.

Tài khoản kế toán sử dụng khi công ty chuyển vốn

Vốn giao cho chi nhánh là giao vốn cho đơn vị trực thuộc.

Vốn góp cho công ty là một khoản đầu tư tài chính.

Mã số thuế

Được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Được cấp một mã số độc lập.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2014.

- Thông tư 95/2016/TT-BTC.

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

Nguồn: Thư viện pháp Luật